CONTRIBUCIONS

PROPOSTA DE COMUNICACIÓ

Els espais per a comunicacions permeten als i les assistents al Congrés presentar aportacions vinculades amb experiències desenvolupades en les seves institucions, bones pràctiques, models, instruments o bé els resultats de projectes de recerca. En qualsevol cas, les temàtiques de les comunicacions han d'ajustar-se a les línies temàtiques definides pel Congrés.

PROPOSTA DE PÒSTER

Els pòsters serveixen per presentar dissenys de recerca, models d'intervenció, projectes i resultats de recerques i projectes en curs. Sobre aquest tema, els autors/es han de considerar:
   - Preval la presentació esquemàtica i gràfica de la informació.
   - Grandària: 120 cm d'alt x 80 cm d'ample.
   - El pòster haurà de ser imprès pels autors/es i col·locat en el lloc que li indiqui l'organització el dia de la seva presentació.

PROPOSTA DE SIMPOSI

S'ha previst la presentació de simposis que, focalitzant sobre una de les temàtiques específiques del Congrés, presentin diferents recerques, experiències i punts de vista sobre la temàtica. Es valoraran especialment aquells simposis que presentin aportacions que conjuguin en el seu desenvolupament aportacions des de les perspectives acadèmica i professional.

PROPOSTA DE TALLER

Es reserva aquest espai per a la presentació de propostes, models i desenvolupaments implementats per institucions i organitzacions vinculades a la consultoria i al desenvolupament de les organitzacions en l'àmbit d'interès del Congrés.

Dates importants

Les dates per a la presentació, l'arbitratge i la publicació de treballs són les següents:

 

21 Juny 2020: data límit enviament de noves contribucions

06 Juliol 2020: data límit respostes arbitratge

19 Juliol 2020: data límit aportacions completes revisades

31 Juliol 2020: data límit matrícula autors/es

Totes les aportacions han de presentar-se seguint les especificacions següents:

 • Comunicacions i pòsters: entre 10.000 i 15.000 caràcters amb espais, incloent-hi referències. Els apartats proposats en el format són orientatius i poden ser lleugerament modificats. L'extensió i la resta de format han de ser respectats, en qualsevol cas.  
 • Simposis:  introducció d'entre 3.000 i 5.000 caràcters amb espais, i entre 4 i 5 aportacions d'extensió entre 10.000 i 15.000 caràcters cada una incloent-hi espais i referències.
 • Workshops: entre 3.000 i 8.000 caràcters incloent-hi espais i referències.
 • Resum: 350 paraules.
 • Mida: DIN-A4.
 • Marges: esq- dret- sup- inf 2,5 cm.

 • Lletra: TIMES NEW ROMAN 12 pt.

 • Interlineat: senzill.

 • Entre paràgrafs interlineat doble.

 • Llengua castellana.

 • Referències segons normes de l'APA 6a edició (http://goo.gl/I5C5sZ; https://goo.gl/QOA5lw)

 • La versió digital s'haurà d'enviar en un arxiu WORD (Microsoft Word 6.0 o posterior).

 • Com a nom del document cal indicar els cognoms del primer autor i el nom (cal afegir un número d'ordre si es presenta més d'un treball).

 • El fitxer ha d'incloure la totalitat del treball (text, taules, figures, esquemes, etc.) amb cada element en el seu lloc corresponent.

 • A la 1a pàgina s'indicarà: títol, autors i institucions, telèfon i adreça electrònica de la persona de contacte i resum.

Altres consideracions importants respecte de la presentació d'aportacions:

 

 • Totes les aportacions rebudes seran sotmeses a revisió cega per part del Comitè Científic del Congrés.

 • El Comitè Científic podrà proposar la presentació en format pòster, o l'agrupació de diverses comunicacions per formar un simposi. En qualsevol cas, sempre s'avisarà prèviament els autors.

 • Premis a les millors aportacions: l'últim dia del Congrés s'atorgaran premis a la millor comunicació i al millor pòster.

 • Per a la presentació i publicació de les aportacions, amb ISBN, hauran d'estar inscrits al Congrés almenys el 50% dels autors/es.

 • El Comitè Científic podrà proposar la presentació d'aportacions a revistes indexades vinculades a les institucions organitzadores.

 • Els autors/es tindran a la seva disposició els recursos audiovisuals i informàtics necessaris per a la presentació de les diferents comunicacions; no obstant això, s'agrairà que sigui comunicat amb antelació el tipus de recursos que es precisaran.

 • Amb la presentació de les comunicacions es pretén anar més enllà de la simple exposició personal i individual, fomentant una construcció social col·lectiva al voltant d’una determinada temàtica comuna. Per això, des de la coordinació de la taula de presentacions es propiciarà un diàleg entre els diferents autors/es al voltant de la temàtica, proposant preguntes o qüestions a les persones que facin les diferents aportacions.
 • Per a la presentació, el temps disponible per cada aportació s’estructurarà respectant la finalitat expressada en el punt anterior (breu exposició inicial individual i més temps pel diàleg interaportacions i el posicionament sobre les qüestions comunes rellevants).
Per a poder presentar contribucions és necessari registrar-se primer. Per fer-ho, pots accedir al formulari de registre des del següent enllaç:

Formulari de registre
© 2024 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats

Diseño y desarrollo:   Diseño y desarrollo: Estudio Sicilia