CONTRIBUCIONS

PROPOSTA DE COMUNICACIÓ

Els espais per a comunicacions permeten a les persones assistents al Congrés presentar aportacions vinculades amb experiències desenvolupades en les seves institucions, bones practiques, models, instruments o bé els resultats de projectes de recerca. En qualsevol cas, les temàtiques de les comunicacions han d'ajustar-se a les línies temàtiques definides pel Congrés.
Es presentaran al públic agrupades segons criteris d’afinitat i proximitat temàtica. Amb la presentació es pretén anar més enllà de la simple exposició personal i individual, fomentant una construcció social col·lectiva al voltant d’una determinada temàtica comuna. Per això, des de la coordinació de la taula de presentacions s’intentarà propiciar un diàleg entre els diferents autors i autores plantejant-los interrogants, dilemes, opinions, valoracions, possibilitats de transferència, nous reptes, etc. al voltant de la temàtica. Conseqüentment, el temps disponible s’estructurarà respectant aquesta finalitat (breu exposició inicial individual i més temps pel diàleg inter-aportacions i el posicionament sobre les qüestions comunes rellevants).

PROPOSTA DE PÒSTER

Els pòsters serveixen per presentar dissenys de recerca, models d'intervenció, projectes i resultats de recerques i projectes en curs. Les persones autores han de considerar:
   - Estil i disseny: preval la presentació esquemàtica i gràfica de la informació.
   - Grandària: 120 cm. d’alt x 80 cm. d’ample.
   - Impressió: a càrrec de les persones autores.
   - Col·locació: en el lloc que indiqui el comitè organitzador el dia de la seva presentació

 

PROPOSTA DE SIMPOSI

Els simposis tenen com a objectiu recollir vàries aportacions (entre 4 i 5) sobre una mateixa temàtica, elaborades de manera mancomunada, complementària, coordinada i coherent per diverses persones o equips de diferents institucions (alguna internacional) i procedències.

Es valoraran especialment els simposis que recullin contribucions des de les perspectives acadèmica i professional.

PROPOSTA DE TALLER

Estan dedicats a la presentació de propostes, models i pràctiques professionals implementades per institucions i organitzacions vinculades a la consultoria i desenvolupament de les organitzacions i relacionades amb les línies temàtiques del Congrés.

Dates importants

Les dates per a la presentació, l'arbitratge i la publicació de treballs són les següents:

 

15 gener 2023: data límit enviament de noves contribucions

20 febrer 2023: data límit respostes arbitratge

1 març 2023: data límit aportacions completes revisades

20 març 2023: data límit matrícula autors/es

Totes les aportacions han de presentar-se seguint les especificacions següents:

 

 • Comunicacions i pòsters: Entre 10.000 i 15.000 caràcters amb espais, referències incloses.  
 • Simposis:  Introducció d'entre 3.000 i 5.000 caràcters amb espais, i entre 4 i 5 aportacions d'extensió entre 10.000 i 15.000 caràcters amb espais i referències incloses.
 • Tallers: Entre 3.000 i 5.000 caràcters amb espais, referències incloses.
 • Resum: 350 paraules.
 • Mida: DIN-A4
 • Marges: esq- dret- sup- inf 2,5 cm
 • Lletra: TIMES NEW ROMAN 12 pt.
 • Interlineat: senzill.
 • Entre paràgrafs interlineat doble.
 • Llengua castellana.
 • Referències segons normes de la A.P.A. 7ª edició (Consulta-les aquí).
 • La versió digital haurà d'enviar-se en un arxiu WORD (Microsoft Word 6.0 o posterior).
 • Com a nom del document usar cognoms del primer autor i nom (afegir un nombre d'ordre si es presenta més d'un treball).
 • El fitxer ha d'incloure la totalitat del treball (text, taules, figures, esquemes, etc.) amb cada element en el seu lloc corresponent.
 • En la 1ª pàgina s'indicarà: Títol, autors i institucions, telèfon i adreça electrònica de la persona de contacte i resum.

 

Altres consideracions importants respecte de la presentació d'aportacions:

 • Totes les aportacions rebudes seran sotmeses a revisió cega per part del Comitè Científic del Congrés.
 • El Comitè Científic podrà proposar la presentació en format pòster, o l'agrupació de diverses comunicacions per formar un Simposi. En qualsevol cas, sempre s'avisarà prèviament a les persones autores.
 • Premis a les millors aportacions: l'últim dia del Congrés s'atorgarà un premi al millor simposi, la millor comunicació, el millor pòster i el millor Workshop.
 • Per a la presentació i publicació de les aportacions, amb ISBN, hauran d'estar inscrits al Congrés almenys el 50% de les persones autores.
 • El Comitè Científic podrà proposar la presentació d'aportacions a revistes indexades vinculades a les institucions organitzadores.
 • Les persones autores tindran a la seva disposició els recursos audiovisuals i digitals necessaris per a la presentació de les diferents comunicacions; no obstant això, s'agrairà que sigui comunicat amb antelació el tipus de recursos que es precisaran.
Per a poder presentar contribucions és necessari registrar-se primer. Per fer-ho, pots accedir al formulari de registre des del següent enllaç:

Formulari de registre
© 2022 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats

Diseño y desarrollo:   Diseño y desarrollo: Estudio Sicilia